Våre tjenester

Vi tilbyr mange forskjellige tjenester.
På denne siden kan du lese mer om hver enkelt tjeneste.

Dette tilbyr vi

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. I en tilstandsrapport fokuseres det spesielt på områder som er viktig i forbindelse med salg av eiendom.
Fra 1. januar 2022 endres reglene i avhendings-loven om kjøp og salg av brukt bolig. Selger kan ikke ta generelle forbehold om tilstanden ved salg til forbrukerkjøpere. Dette betyr at tilstandsrapporten er en svært viktig dokumentasjon ved avhending, der det også skal gjøres nødvendige målinger i innebygde konstruksjoner (hulltaking med fuktmåling).

Verditakst

En verditakst av din bolig gir deg en vurdering av markedsverdien på boligen/eiendommen på befaringstidspunktet. Det legges da vekt på boligens størrelse, standard og beliggenhet.

Denne benyttes ofte i forbindelse med boliglån eller boligkreditt på eiendommen din der bankene ber deg om å dokumentere verdien på boligen. 

Forhåndstakst

Forhåndstakst er en verditakst som gjelder en ny bygning som skal oppføres, eller en eksisterende bygning som skal rehabiliteres eller ombygges. I disse tilfellene krever bank/finansinstitusjon ofte en forhåndstakst for å skaffe til veie et best mulig grunnlag for vurdering av pantesikkerhet ved belåning av eiendommen.

Forhåndstakst av eiendom gjøres etter de samme prinsipper som ved en verditakst, men vurderingene av bygget gjøres bare på grunnlag av tegninger og teknisk beskrivelse.

Verdivurdering

Brukes i forbindelse med refinansiering. Ved for eksempel søknad om bedre lånevilkår, da er en oppdatert takst eller verdivurdering ofte nødvendig.

Dette kan være et krav fra finansinstitusjonen.Da kreves det ofte at dokumentasjonen ikke er eldre enn seks måneder.

Verdivurdering er utviklet sammen med finansinstitusjonene.

Tomtetakst

En tomtetakst er som oftest verditaksering av ubebygde tomter for bolig og næring.

Teknisk verdi av en ubebygd tomt består av råtomtverdi og verdien av lokal infrastruktur.

Lokal infrastruktur sier noe om hvordan forholdene rundt tomten er organisert, om tomten ligger i regulert område, om adkomstvei er offentlig med offentlig vann- og kloakkledninger, avstander til butikker, skoler, barnehager og så videre.

Reklamasjonsrapport

Reklamasjonsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte, eller ved ulike byggearbeider på en eiendom.
Oppdraget går ut på å vurdere de reklamerte forhold på stedet, samt tilgjengelig teknisk saksdokumentasjon.

Reklamasjonsrapporten skal være godt faglig begrunnet, og leveres med en kalkulasjon over kostnader forbundet med rettelser av påviste avvik. Rapporten beskriver de bygningsmessige detaljene, men omfatter ikke vurdering av de juridiske sidene i saken.

Skadetakst

Ved skade møter vi kunder i situasjoner som ofte oppleves dramatisk og hvor store verdier står på spill.

Når en eiendom får skade kan vi sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Takstmannens rolle som uavhengig tredjepart er i denne sammenhengen en viktig faktor for å sikre at skadelidte får riktig oppgjør og reparasjon.

I mange tilfeller er det forsikringsselskapet som tar kontakt med oss for å innhente et faglig grunnlag for senere erstatningsutmåling. I noen tilfeller, spesielt ved kompliserte skader, får takstmannen også i oppdrag å styre arbeidene med istandsetting.

Uavhengig kontroll

Ved en uavhengig kontroll skal takstmannen påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggeteknisk forskrift (TEK17) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser. Dette for å kontrollere at det benyttes riktig kvalitet og redusere byggefeil.
Jakobsen Takst & Bygg har kompetanse til å utføre kontroll i tiltaksklasse 1.
Robert Jakobsen har også gjennomført kurs i uavhengig kontroll i 2017.

I tiltaksklasse 1 kreves det uavhengig kontroll av:
– fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger
– lufttetthet i nye boliger

 

Overtakelse av ny bolig

Når du overtar ny bolig kan det være lurt å ha med seg en fagkyndig takstmann som kan hjelpe deg med å påpeke eventuelle feil og mangler som du ellers vil kunne ha oversett.

Boligen skal være i samsvar med Norsk lov, forskrifter, Norsk standard og god byggeskikk. Om det oppdages feil og mangler av vesentlig karakter bør ikke boligen overtas.

Ta ikke lett på overtakelse av bolig. Det er viktig å stille godt forberedt. Les gjerne mer om hva overtakelse innebærer og hva det betyr for deg som forbruker og boligkjøper. Ved overtakelse aksepterer du boligen/bygget som det er, med eventuelle merknader. Du overtar i praksis risikoen for bolig eller boenhet, reklamasjonsfrister begynner å løpe, eventuell dagmulkt stanses og entreprenøren har krav på sluttoppgjør.
Det er viktig å tak kontakt med oss i god tid før befaring. Vi anbefaler forhåndsbefaring noen uker før overtakelsen, slik at eventuelle feil kan utbedres på et tidlig tidspunkt. Jakobsen Takst & Bygg har oversikt over hva som er viktig å få protokollført. Det er dette som er din trygghet som kjøper.
Robert Jakobsen har gjennomført kurs i overtakelse i 2017.